Free Eyes Animation

 


eye10.gif (9119 bytes)             

eye11.gif (3360 bytes)

 

eye12.gif (6118 bytes)

 

eyes1.gif (909 bytes)

 

eyes3.gif (2111 bytes)

eyes4.gif (428 bytes)

 

blinkeye.gif (4041 bytes)

sad2.gif (6818 bytes)

 

 

eyes17.gif (9051 bytes)

ETEGLASSES.gif (8446 bytes)

Free Animation Directory  | Home